Životní prostředí

Environmentální politika WOCO STV

Podniková skupina WOCO je výrobcem inovativních funkčních řešení pro karosérie a pohony v oblasti akustiky, aktuatoriky a polymerových systémů. Působí celosvětově a vyvíjí a vyrábí díly pro automobilový průmysl. Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí naší obchodní strategie. Cílem naší společnosti je systémovým přístupem dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního prostředí takovou řídicí a organizační úroveň, která dovolí minimalizovat negativní vliv naší průmyslové činnosti na životní prostředí a projeví se kladně v kvalitě produkce, v úrovni bezpečnosti práce a v zajištění udržitelných životních podmínek v našem regionu.

Certifkát ISO 14001:2015

Naše závazky a vyznávané hodnoty:

WOCO STV se zavazuje k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti. Otevřená komunikace a aktivní účast všech zaměstnanců a pracovníků na interní ochraně životního prostředí je potřebná k plnění stanovených environmentálních cílů.

WOCO STV se zavazuje k ochraně životního prostředí a prevenci jeho znečištění s cílem používat ekologicky šetrné materiály a technologie, zkracovat materiálové toky a zefektivňovat logistiku. Respektujeme environmentální cíle formulované napříč odvětvím automobilového průmyslu týkající se rozvíjení technologií šetrných k životnímu prostředí. 

 

WOCO STV se zavazuje k plnění legislativních požadavků v oblasti životního prostředí. Pro případ neočekávaných událostí jsou vypracovávány plány nouzových situací, definovány a realizovány organizační a technická preventivní opatření, jejichž cílem je zabránit havarijním únikům a emisím nebezpečných nebo jinak závadných látek.

WOCO STV se zavazuje k šetření s výrobními i pomocnými materiály a surovinami a účelnému využívání energetických zdrojů. Zpracováváním odpadů v rámci našeho odpadového hospodářství zvyšujeme podíl druhotně využívaných surovin.

WOCO STV vyvíjí a vyrábí komponenty přispívající k bezpečnosti a provozní hospodárnosti automobilu. Naše výrobky tak přispívají k ochraně životního prostředí zejména snižováním spotřeby pohonných hmot. Opatření vedoucí ke snížení emisí a spotřeby paliva jsou realizována polymerními technologiemi a aktuatorikou.

Všechny naše dodavatele a poskytovatele služeb hodnotíme i z hlediska jejich environmentálního profilu. Dodržování národní a evropské legislativy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí, stejně tak jako i vnitřních nařízení a pokynů, je pro nás samozřejmostí.


Energetická politika WOCO STV

V rámci naší firemní politiky (a s tím spojenými požadavky na udržitelnou výrobu) se zavazujeme k odpovědnému přístupu k našemu životnímu prostředí a také k tomu, že budeme neustále zlepšovat energetickou hospodárnost v našich závodech.

Implememtace energetické politiky je realizována zavedením systému managementu hospodaření s energií dle normy ISO 50001 s těmito stěžejními body:

 

  • poskytování zdrojů a informací, které jsou nezbytné k dosažení strategických a operativních cílů
  • podpora nákupu energeticky úsporných produktů a služeb
  • aktivní zapojení zaměstnanců při realizaci energetické politiky
  • systematické shromažďování a analyzování spotřeby energie
  • neustálé a postupné snižování spotřeby energie
  • pravidelné přezkoumávání energetické účinnosti, úspor a spotřeby energie
  • pravidelné testování účinnosti systému EM interními audity
  • dodržování příslušných předpisů a zákonů

 

Kontakt na podnikového ekologa:

Mgr. Jan Vrána

Telefon: +420 577 572 420

jvrana@cz.wocogroup.com